Ouderpanel

De ouderparticipatie op de Parkschool is heel goed. Maandelijks hebben de medezeggenschapsraad, activiteitencommissie en andere werkgroepen een vergadering om de school te ondersteunen. We hechten op de Parkschool ook veel waarde aan de mening van onze ouders. Een keer per drie jaren wordt er een ouderenquête gehouden en daaruit krijgen we veel informatie.

Daarnaast organiseren we ieder schoolseizoen een viertal ouderpanels. De ouders worden willekeurig
gekozen op de leerlingenlijst en daarmee hebben we steeds een goede afspiegeling van de ouderpopulatie op onze school. Het ouderpanel realiseert ook een directe gedachtenwisseling over de meest uiteenlopende onderwerpen. We kunnen daarmee ons voordeel doen.

We hopen, maar gaan er vanuit, dat wanneer u een uitnodiging krijgt ook deelneemt aan een ouderpanel. Deze wordt op een doordeweekse avond georganiseerd en is in principe eenmalig. Praat u ook mee?

Uitkomsten laatstgehouden ouderpanel (januari 2015)

Op 15 januari hebben we weer een ouderpanel uitgenodigd om over de meest uiteenlopende zaken te praten over onze school. Ouders worden willekeurig uitgenodigd, zo weten we niet precies wie op een bepaald moment het ouderpanel vormt, maar krijgen we wel een heel goed beeld wat ouders van een aantal zaken op school vinden.

Onze directeur Wout Eshuis gaat op een heel interactieve manier in gesprek met de aanwezige ouders.   Op 15 januari waren er 19 gezinnen aanwezig, er waren er 25 uitgenodigd. Een aantal ouders heeft zich afgemeld. Van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest vindt u hieronder een korte samenvatting.

Communicatie

De communicatie in het algemeen wordt als een zeer positief punt genoemd. De website wordt als compleet ervaren en is ook actueel. Men kan vinden wat men wil weten of zoekt. Wel zou het mooi zijn als de website ook op een smartphone goed te openen is. Dit verdient aandacht. De vernieuwde Parkpost wordt ook positief genoemd. We zullen er op moeten letten dat deze ook echt bij de ouders terecht komt. Misschien toch ook een idee om deze per mail te versturen? Men ziet graag dat de Parkpost ook op de website wordt gezet.

De communicatie met alle groepsleerkrachten is goed. Er is verschil in de communicatie, maar mensen zijn ook verschillend. Het 10-minutengesprek is informatief en men vindt het fijn te horen hoe het met de kinderen gaat. Ook de frequentie is goed, maar moet niet minder zijn. Misschien is het ook een idee om een keer per jaar een soort gesprekje met de kinderen te voeren.

Als het om de bereikbaarheid gaat via de mail, telefoon en app is dit ouderpanel heel positief. Met name de app is erg handig en voorziet in de behoefte. Ook de meeste mails worden adequaat en snel beantwoord.

Facebook wordt minder geraadpleegd, maar is een extra service van de school.

De tv screen bij de hoofdingang van de school geeft extra actuele info voor die dag. Is positief, maar zou wellicht ook op een andere plek kunnen omdat het met name ’s morgens erg druk is bij de ingang en de ouders weinig tijd hebben om te lezen wat er staat.

Onderwijskundig

Alle beleidsvoornemens van de Parkschool vertaald in het zogenaamde schooljaarplan zijn de revue gepasseerd. Ook de beleidsvoornemens voor de komende vier jaren zijn aan de orde geweest. Deze voornemens staan genoteerd in het schoolplan 2015-2019. Dit is dus een plan op grote lijnen. Het onderwijsteam en directie stellen deze plannen nadrukkelijk samen op. Wat staat er zoal in?

Aanschaf van nieuwe methodieken om de lesstof zo actueel mogelijk te houden. Aardrijkskunde, natuuronderwijs worden in de komende jaren vernieuwd. Maar als een van de speerpunten zijn muziek en bewegingsonderwijs aangewezen door het team. Nieuwe methodes, externe ondersteuning zal het muziekonderwijs en bewegingsonderwijs een extra impuls moete gaan geven om zo tegemoet te komen aan de creatieve en sportieve ontwikkeling van onze 380 kinderen.

Ook wordt het onderwijsteam ieder jaar geschoold om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. We gaan coöperatieve werkvormen invoeren. Hierbij wordt de instructie aan de groepen zo ingericht dat door de variatie in het aanbieden de stof beter beklijft en de instructiekwaliteit verder toeneemt.

Verkeerssituatie Parkschool

Door de toename van het aantal leerlingen en de verkeersdrukte rondom de school met name in de ochtenduren hebben we gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Ouders geven duidelijk aan dat de ouders die de kinderen brengen met de auto ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Wellicht zouden we ook zones kunnen instellen. Als een gezin bijvoorbeeld in een straal van 3 km van de school woont, de ouders met de fiets of lopend komen. Verder wordt er aangegeven dat de plaats waar de ouders wachten om hun kind op te halen niet zo duidelijk is. De directie geeft aan dat er in samenwerking met de verkeerscommissie al gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Coevorden. Er is ook een extern onderzoek geweest dat heeft aangetoond dat er aanpassingen gedaan zullen moeten worden.

Algemeen

De vraag is gesteld of de Parkschool overweegt om alle kinderen op woensdag tot 12.15 uur naar school te laten gaan. Worden er ook typcursussen gegeven op school? Het antwoord is nee, maar we geven wel reclame materiaal mee omdat we de vraag met enige regelmaat krijgen.  Hoe gaan kinderen om met de verschillende niveaus in een groep. Met name in groep 3 is er een duidelijke differentiatie bij bijvoorbeeld veilig Leren Lezen. Antwoord is dat kinderen dit over het algemeen heel goed kunnen hanteren en het gewoon een feit is wat geaccepteerd wordt.

 

 

 

 

 

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier