Richtlijnen verlof

 

Vakantieverlof onder schooltijd vanwege het beroep van (een van) de ouders
De regels hiervoor zijn als volgt:

 • Het gezin kan in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie door het beroep van (een van) de ouders. (Het gaat dan om seizoengebonden beroepen in bijvoorbeeld de agrarische sector en de horeca)
 • Roostertechnische problemen van de werkgever zijn geen reden om het verlof te verlenen.
 • Toestemming voor het verlof moet minstens een maand van tevoren zijn aangevraagd bij de schooldirecteur (met het formulier ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’).
 • Als er sprake is van een werkgever, moet bij de aanvraag een door de werkgever ingevulde verklaring overlegd worden.
 • Het verlof wordt niet vaker dan één keer per schooljaar verleend en mag niet langer duren dan tien aaneengesloten schooldagen.
 • Het verlof mag nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
  Verlof van minder dan 10 dagen
  Andere omstandigheden waarvoor een verlof van minder dan 10 dagen kan worden verleend, zijn:
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit absoluut niet buiten de lesuren kan.
 • Verhuizen, hooguit 1 dag.
 • Het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten, 1 of maximaal 2 dagen.
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur.
 • Bevalling van moeder/verzorgster/voogdes, duur in overleg met de directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten (in overleg met de directeur):
  • in de eerste graad maximaal 4 dagen;
  • in de tweede graad ten hoogste 2 dagen;
  • in de derde of vierde graad ten hoogste 1 dag.
 • Een ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) en huwelijksjubileum van ouders of grootouders (12½ , 25, 40, 50 en 60 jaar): 1 dag.
 • Andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen (het mag niet gaan om vakantieverlof).

 

Verlof van meer dan tien dagen
De leerplichtambtenaar beslist over verzoeken voor verlof van meer dan tien dagen. Het gaat dan bijna altijd om situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Deze verzoeken worden door de schooldirectie voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. 

 

Afwijzing
Een verzoek om verlof wordt door school zeker afgewezen als het gaat om:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 • vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn;
 • deelname aan sportieve of culturele activiteiten buiten schoolverband.

 

Als leerlingen - ondanks een afwijzing door school - toch verzuimen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt een ‘proces verbaal luxeverzuim’ op, wat leidt tot het opleggen van een boete aan de ouders.

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier