Medezeggenschapsraad


De samenstelling van de medezeggenschapsraad 2018-2019 is:

Oudergeleding

Teamgeleding


JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PARKSCHOOL

SCHOOLJAAR 2017-2018
MR activiteiten
De MR heeft het afgelopen schooljaar elke twee maanden vergaderd. Voor eventuele ad-hoc zaken werd gebruik gemaakt van e-mail. Door middel van een uitgewerkt werkplan/jaarplan, notulen en actiepuntenlijst hield de MR zicht op de belangrijkste zaken. Items, die het afgelopen schooljaar de aandacht hadden van de MR waren de Breinsteingroep, uitvoering schooljaarplan, veiligheid in en rondom school, de AVG en de opvolging van Wout. Daarnaast is er gesproken over een eventueel continuerooster.

Schoolgebouw
Met betrekking tot de Arbo hebben we de vinger aan de pols gehouden.

Schooljaarplan
Elk schooljaar maakt de directie van de Parkschool een schooljaarplan, waarin visie en plannen van het team en directie voor het komende schooljaar worden vastgelegd. De MR heeft het gehele schooljaar de vinger aan de pols gehouden wat betreft de uitvoering van dit schooljaarplan. De directie heeft steeds toegelicht in hoeverre de thema's aan bod zijn gekomen.

Samenstelling MR
Tijdens het schooljaar 2017-2018 is de samenstelling van de MR gewijzigd. Martine Bal heeft de MR verlaten, evenals Trix Kamphuis, Roy Leemhuis, Mabel Gaiser en Dennis Schmeier. Voor hen in de plaats zijn Freddy Ziel, Mariëlle Vroling, Renate Mulder en Ria Bischop gekomen. Er is momenteel bij de oudergeleding nog één vacature. 

November 2018
Gerben Altena (voorzitter)
 
De notulen van de MR-vergaderingen zijn vrij in te zien op school of op te vragen via info@parkschool.nl