Medezeggenschapsraad


De samenstelling van de medezeggenschapsraad 2018-2019 is:

Oudergeleding

Teamgeleding


JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PARKSCHOOL

SCHOOLJAAR 2016-2017

MR activiteiten
De MR heeft het afgelopen schooljaar elke twee maanden vergaderd. Voor eventuele ad-hoc zaken werd gebruik gemaakt van e-mail. Door middel van een uitgewerkt werkplan/jaarplan, notulen en actiepuntenlijst hield de MR zicht op de belangrijkste zaken. Items, die het afgelopen schooljaar de aandacht hadden van de MR waren de Breinsteingroep, uitvoering schooljaarplan, veiligheid in en rondom school, het schoolgebouw en locatie Ravelijn. Daarnaast is er gesproken over een eventueel continuerooster en is aan de orde gekomen de verandering van de structuur van de scholen in Coevorden (die onder Arcade vallen).

Schoolgebouw
De Parkschool groeit en daardoor zijn er extra lokalen nodig, die zijn gevonden in de Ravelijn. Voorts hebben we voor wat betreft de Arbo de vinger aan de pols te houden.

Schooljaarplan
Elk schooljaar maakt de directie van de Parkschool een schooljaarplan, waarin visie en plannen van het team en directie voor het komende schooljaar worden vastgelegd. De MR heeft het gehele schooljaar de vinger aan de pols gehouden wat betreft de uitvoering van dit schooljaarplan. De directie heeft steeds toegelicht in hoeverre de thema's aan bod zijn gekomen.

Samenstelling MR
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 is de samenstelling van de MR gewijzigd. Anneke de Haan heeft de MR verlaten en is opgevolgd door Rineke Joling.

November 2017
Trix Kamphuis (secretaris)

De notulen van de MR-vergaderingen zijn vrij in te zien op school of op te vragen via info@parkschool.nl