Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Voor ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, het inspectieverslag, ouderenquête, leerlingenenquête en een enquête onder leerkrachten (Quick-scan, vanuit ons kwaliteitszorgsysteem Kwintoo).
 
Speerpunten schoolplan 2019-2023:
Sociaal emotionele ontwikkeling; begeleiding Jan Bloem DAT movement.
In schooljaar 2019-2020 heeft er een teamtraining plaatsgevonden, er is een ouderavond geweest met het thema gedrag en er zijn 5 klassen die een weerbaarheidstraining hebben gekregen van 7 lessen.
Training communicatie
Teamscholing is verplaatst naar schooljaar 2020-2021
 
 
 
Verbeteractiviteiten die zijn uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020
Opzetten leerlijn van techniek onderwijs door techniekcoach
Analyseren van de opbrengsten
Teambuilding
Nieuwe missie/visie
Aanpak sociaal emotionele ontwikkeling
Training communicatie wordt doorgeschoven naar 2020-2021
 
Wat we oppakken in 2020-2021
Scholengroep: Inzet gedragsspecialist en logopedist
Scholengroep: start Taallokaal
Begrijpend lezen analyse
Collegiale consultatie
Digitalisering voortzetten
PR & Communicatie
Sociaal emotionele vorming – oriënteren op een aanpak
Aanstelling van een nieuwe directeur
Verder uitwerken van de visie op burgerschap
Implementeren nieuw kleutervolgsysteem
Implementeren nieuwe taalmethode
Uitwerken schoolconcept