Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De Parkschool hanteert de Sociale Competentie Vragenlijst (SCOL) om de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van sociale competentie systematisch te volgen en helder in kaart te brengen. Door het werken met de SCOL spreken de leerkrachten één taal, zodat uitwisseling van informatie over sociale competentie goed verloopt. De SCOL is positief opgesteld: de vragen gaan uit van wat een leerling wél kan. De groepsleerkracht neemt SCOL twee keer per jaar af. De uitkomsten worden tijdens de groepsbespreking met de IB’er besproken. Eventuele interventies voor en groep of leerling worden uitgewerkt. De leerkracht maakt afspraken met ouders over nodige interventies. 
De SCOL is daarbij ook een leerlingvolgsysteem: We brengen systematisch de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van sociale competentie in kaart.
Gedragscategorieën
De SCOL meet op acht gedragscategorieën (zie hieronder). Elke categorie is uitgewerkt in drie of vier items, 26 in totaal. Deze beschrijven sociaal competent gedrag dat zichtbaar en te observeren is.
1. Ervaringen delen
2. Aardig doen
3. Samen spelen en werken
4. Een taak uitvoeren
5. Jezelf presenteren
6. Een keuze maken
7. Opkomen voor jezelf
8. Omgaan met ruzie
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 zal er wekelijks een kernwaarde (zie missie/visie en kernwaarden bij H1.2) centraal staan in de klas.
 
Een aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zal in schooljaar 2020-2021 als ontwikkelpunt in het schooljaarplan staan.